Reglement

Paardensportvereniging “De Woldruiters”

Ruinerwold

Secr. Christine Wildvank, Dijkhuizen 117a, 7961 AJ, Ruinerwold, tel. 06-46663370

 

Huishoudelijk reglement.

 

Paardensportvereniging “De Woldruiters”, L.R. Woldruiters opgericht op 15 mei 1934, in 1994 gefuseerd met de Ponyclub.

Secr.: Dijkhuizen 177a, 7961 AJ, Ruinerwold, tel. 06-46663370, www.woldruiters.nl

e-mail: info@woldruiters.nl.

 

Bestuur:

Klaas Rooze

Voorzitter

 Mariëlle HilhorstPenningmeester
 Christine WildvankSecretaresse
 Brigitte PothofBestuurslid
 Hendrik Luten

Bestuurslid

 

Judith Liezen

Bestuurslid

 Heleen Huizingh

Bestuurslid

 

Alice Timmerman

Bestuurslid

 Henk MulderBestuurslid

 

 

Aanmelding nieuwe leden 

Bij de secretaresse via info@woldruiters.nl.

 • Nieuwe leden krijgen als kennismaking 4 weken gratis lidmaatschap. Binnen deze periode kan het lidmaatschap zonder verdere gevolgen/verplichtingen beëindigd worden. Wanneer men wel lid wordt van onze vereniging dient het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier z.s.m. in het bezit te zijn van de secretaresse of penningmeester. Alle leden dienen lid te zijn van de KNHS.

      Aanmelding voor lessen bij de betreffende contactpersoon.

 

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van onze accommodatie indien je lid bent van onze vereniging.

 

Lessen 

Alle lessen worden gegeven in onze manege aan Dijkhuizen te Ruinerwold.

Menners:

Maandag middag en -avond

Instructeur:

Jan Oosterveld

 

Pony’s:

Dinsdagavond

Woensdagavond  

Donderdagavond

Instructie

Simone AltenburgBert-jan Zuidema

Marrit Reusien

 

Paarden:

Dinsdagavond

Woensdagavond

Donderdagavond

Instructie

Simone AltenburgBert-jan Zuidema

Marrit Reusien

 

De lestijden zijn:

Maandag: 18:30 - 20:30 uur

Dinsdag: 18:45 - 20:45 uur

Woensdag: 18:30 - 20:30 uur

Donderdag: 19:00 - 21:00

Ter voorbereiding op de lessen kan het voorkomen dat de bak tot max. een uur voor aanvang van de les niet gebruikt kan worden voor het vrij rijden.

Er is elke week les met uitzondering van feestdagen, zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en oud en nieuw. Wanneer de les om een andere reden niet door kan gaan, dan hoort men hiervan via de contactpersoon. Bij ziekte van de instructeur wordt er voor vervanging gezorgd.


 

Contactpersonen:

Les

Contactpersoon

Telefoonnummer

Maandag menners

Geja Emmink

06-57886210

Dinsdag paarden & pony’s

Judith Liezen

06-20958735

Woensdag paarden & pony’s

Margreet Bennink

0522-481561

Donderdag paarden & pony’s

Alice Timmerman

06-54917841


Alle rijdende leden zijn te allen tijde verplicht een cap te dragen tijdens de les, maar ook bij gebruik van onze accommodatie buiten de lessen om. Een ieder die tijdens de les geen cap draagt, kan uit de les verwijderd worden. Het rijden in en bij onze manege is geheel op eigen risico.

 

Wanneer er door bijzondere omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van de binnen manege wordt dit aangegeven op het publicatiebord.

 

Het rijden met een hengst is in de pony-lessen niet toegestaan. Bij de paarden kan dit alleen in goed overleg met de instructeur. Bij onverantwoord gedrag mag de instructeur te allen tijden voor de ruiter/amazone met hengst de les beëindigen.

 

Alle leden dienen de op het publicatiebord vermelde regels t.b.v. veiligheid in acht te nemen, daarnaast dient er te worden voldaan aan de eisen van het veiligheidscertificaat opgelegd door Stichting Veilige Paardensport.

 

Contributie

Het lidmaatschapsgeld is het basisbedrag voor alle leden ( ook voor de rijdende leden die alleen KNHS wedstrijd lid willen zijn en geen gebruik maken van de lessen en accommodatie). De rijdende lessende en niet lessende leden met gebruik van de accommodatie betalen daarnaast ook nog contributie.

Het tweede en volgende gezinslid ontvangt een korting van 45 euro mits hij/zij en het eerste gezinslid rijdend lid is(met of zonder lessen). De vereniging brengt in januari het lidmaatschap en de jaarlijkse contributie in rekening plus de op dat moment door KNHS en regio Drenthe in rekening gebrachte kosten.

Nieuwe rijdende leden met of zonder lessen betalen eenmalig een entreegeld en wel voor leden beneden de leeftijd van 18 jaar 50 euro en voor leden boven de leeftijd van 18 jaar 100 euro.
(In onderstaand overzicht staan ook de huidige tarieven van de KNHS en regio Drenthe, deze tarieven zijn onder voorbehoud.)
 

Rij- en menvereniging de Woldruiters

 tarieven

 Lidmaatschap (basisbedrag voor alle leden)

 € 50 per jaar

 Contributie rijdend lid met lessen en gebruik accommodatie

€200 per jaar + €50 (basisbedrag)

 Contributie rijdend lid zonder lessen en gebruik accommodatie

€100 per jaar + €50 (basisbedrag)

 Lidmaatschap KNHS

 € 25 per jaar

  

 Afdracht regio Drenthe

 € 3,50 per jaar

Gebruik accommodatie: De accommodatie mag gebruikt worden door rijdende leden met lessen en rijdende leden zonder lessen die conform contributie betalen. Ben je slechts lid om KNHS wedstrijden te rijden dan mag je geen gebruik   maken van de lessen en accommodatie.

Donateurs  van ‘’De Woldruiters’’ betalen € 5,00 per jaar.
Vrienden van “De Woldruiters” betalen € 45,00 per jaar.
Steunende leden betalen € 45,00 per jaar exclusief lidmaatschap KNHS.

Beginnende ponyruiters kunnen binnen een half jaar hun lidmaatschap weer opzeggen. Zij betalen dan het entreegeld en contributie voor de maanden dat zij hebben gelest.

Nieuwe leden kunnen niet eerder startpassen aanvragen na volledige betaling van het entreegeld.

KNHS kosten, dienen uiterlijk 14 dagen na rekeningdatum te zijn voldaan. Bij te late betaling is er geen mogelijkheid tot aanvraag van nieuwe startpassen. Bij te late betaling wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Op iedere betalingsherinnering zal € 5,00 kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel voor paarden, pony’s als menners.

 

Leden die een tweede les willen volgen in een andere of dezelfde discipline van onze vereniging, betalen € 5,00 per lesuur. Dit moet het lid zelf aangeven en afrekenen in de kantine van de manege. Dit kan alleen in overleg met de betreffende contactpersoon en alleen als er binnen de geplande lessen ruimte is. Voor een heel jaar kost dit € 250,00. Er mag niet met 2 paarden in 1 les worden gereden.

 

Het lidmaatschap van de Woldruiters is van 1 januari tot en met 31 december. De contributie is een jaarcontributie. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden aangepast of opgezegd bij de secretaresse van de club. Uiterste aanpassings- en opzegdatum is 1 november. (Dit i.v.m. eventueel opzeggen bij de KNHS voor 1 december). Wanneer u na deze datum opzegt bent u verplicht een volledig volgend jaar te betalen.

 

Voor deelname aan indoor- en outdoorwedstrijden georganiseerd door onze vereniging dienen leden het normale startgeld te betalen.

De avond voor concours wordt er opgebouwd, voor de data van concours houd de jaaragenda in de gaten!

Activiteiten 

De activiteitencommissie organiseert o.a. een bosrit, kerstactiviteit en een clubdag. Over deze activiteiten wordt u per mail op de hoogte gesteld.

Vergaderingen 

Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Daarnaast wordt er eens per jaar een ledenvergadering en een jaarvergadering gehouden.

Verenigingsbeker 

Voor de pony’s, paarden en menners wordt er jaarlijks een clubbeker uitgereikt. Dit zijn wisselbekers die in eigendom blijven van de vereniging. Het jaar loopt van 1 december t/m 30 november. Deze bekers worden uitgereikt tijdens de kerstactiviteit in december. De uitslagen dienen voor de op de uitnodiging aangegeven datum te worden ingeleverd bij de aangegeven persoon.

Alleen de resultaten behaald op officiële wedstrijden tellen mee.

 

Puntentelling:

Dressuur

1. Per combinatie tellen alle resultaten.

 

2. Aantal starts moet minimaal 5 wedstrijden zijn

 

3. Totaal aantal punten wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal gereden wedstrijden

 

4. Voor een prijs worden bonuspunten toegekend nl.:

 

1e prijs

5 bonuspunten

 

2e prijs        

4 bonuspunten

   
 

5. Diegene met het hoogst aantal punten wint de verenigingsbeker.

Als er een lid in de klasse Z dressuur rijdt worden de punten in percentages berekend.

 

Springen

1. Per combinatie tellen alle prijzen.

 

2. Aantal starts moet minimaal 5 wedstrijden zijn.

 

3. Voor een prijs worden de volgende punten toegekend:

 

1e prijs

10 punten

 

2e prijs

  9 punten

 

3e prijs

  8 punten

  
 

4. Degene met de het hoogste aantal punten wint de verenigingsbeker.

 

Alle behaalde resultaten dienen door gegeven te worden. Wanneer niet alle resultaten worden opgegeven, kan er niet meegedongen worden naar de verenigingsbeker.

 

Combinatiebeker: Hiervoor worden de berekende punten van springen en dressuur bij elkaar opgeteld, degene met het hoogste aantal punten wint de combinatiebeker.

 

Voor de menners gelden dezelfde regels, alleen is de springbeker dan de vaardigheidsbeker

Het onderdeel marathon telt mee voor de combinatiebeker.

 Iedere combinatie moet in elk onderdeel, dressuur, springen, vaardigheid en marathon minimaal 3 prijzen hebben gewonnen.

 

Je kunt alleen in aanmerking komen voor deze bekers, als je in het bezit bent van een startpas van de Woldruiters. Je mag dus niet voor een andere vereniging starten.

 

De wisselbekers blijven in het bezit van de Woldruiters.

 

Tenue 

De ruiters van de paarden en pony’s behoren het officiële ruitertenue te dragen tijdens wedstrijden en officiële gelegenheden. Voor nieuwe leden adviseren wij een zwart rij-jasje, zwarte cap en zwarte rijlaarzen. Bij officiële gelegenheden waar de vereniging zich presenteert is het officiële ruitertenue verplicht.

Bij slechte weersomstandigheden is een donkergekleurde jas toegestaan.

 

 

Clubdag 

Er wordt elk jaar een clubdag georganiseerd, waar alle leden aan deel kunnen nemen. Iedere deelnemer kan een dressuurproef rijden en daarna een parcours springen of een vaardigheidsproef rijden. Na afloop van deze dag worden er clubbekers uitgereikt. Dit zijn wisselbekers. Deze bekers blijven eigendom van de vereniging. De clubdag wordt gehouden bij onze manege aan Dijkhuizen.

 

Helpen 

Ieder lid is verplicht hand en span diensten te verrichten in en om de manege. Dit houdt o.a. in het schoonmaken van de kantine, het schoonhouden van de manege, het verkopen van kerstbroden en te assisteren bij de door ons georganiseerde wedstrijden.

 

Sponsoring 

Bedrijven kunnen hun reclamebord laten ophangen in de manege voor € 100,00 per jaar. Dit kan in overleg met de penningmeester.

Reglementen i.v.m. Veiligheidscertificaat. 

Huisregels voor ruiters, menners, medewerkers, vrijwilligers, eigenaren van paarden en bezoekers: 

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van iedereen  hebben wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking bij de naleving van deze regels.

Voor iedereen geldt:

 • Iedereen dient, wanneer hij/zij individueel gebruik maakt van onze accommodatie, een mobiele telefoon bij zich te hebben.
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen,  mag niemand zich met de gang van zaken in de  lessen bemoeien.
 • Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbanen rust te heersen.
 • Er mag in de rijbanen, te paard en in de foyer niet worden gerookt.
 • Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen
 • Aanwijzingen van het bestuur dienen door iedereen te worden opgevolgd.

 

 Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:

 1. Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben. Voor beoefenaren van de reiningsport geldt uitsluitend dat de stijgbeugels een vrije ruimte van tenminste 1 cm aan beide zijden van de voet moeten hebben.
 2. Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met   hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.
 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen.
 4. De rijbaanregels in acht te nemen.

 

Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:

 1. Gebruik te maken van:
 •  een geschikt en veilig tuig
 • een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van:
 • goed functionerende remmen op tenminste de achteras.

 Zijn deze niet aanwezig, dan dient er met een broek gemend te  worden.

 •  een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien bij
 •  vierwielige rijtuigen
 •  verlichting en reflectoren, volgens het Reglement Verkeersregels                  en Verkeerstekens.           

    2. De rijbaanregels in acht te nemen.

 

 Rijbaanregels voor PSV De Woldruiters  

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters/menners moeten zich aan de onderstaande rijbaanregels houden. Desgevraagd geven de instructeur(s) of bestuursleden u graag een toelichting.

 

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen. Dit geldt ook voor alle menners, indien er sprake is van vaardigheidsproeven die met snelheid gepaardgaan.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een glad doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden enlosse kleding te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
 • Op- en afstijgen dient gestructureerd te gebeuren op de AC-lijn.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 •  De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden, dan gaat dressuur rijden voor springen en mennen.
 • Wanneer er meerdere combinaties springen, dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd.
 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet gerookt worden.

 

Paardensportvereniging de Woldruiters.

 

 
  

 

Woldruiters